Dokumenty

Co má tedy katolík udělat, jestliže se nějaká část Církve oddělí od jednoty univerzální víry? Co má na výběr? A jestliže se nějaká nová nákaza pokusí otrávit už nejen malou část Církve, ale celou Církev najednou, pak jeho velkou starostí bude, aby navázal na starobylost, která už nemůže být svedena na scestí žádnou lživou novotou.
Svatý Vincent de Lérins

Dekret "Quam Singulari"

O věku, jehož se u dětí požaduje k prvnímu sv. přijímání. Vydaný na rozkaz papeže Pia X. (blahé paměti) Kongregací svátostí dne 8. srpna 1910. [...] S jakou něžností Kristus Pán zde na zemi dítky miloval, dokazují zřetelně četná místa sv. evangelia... [DOKUMENT] Vloženo 30. 11. 2011.

 

Rerum Ecclesiae

Encyklika papeže Pia XI, vyhlášená 28. 2. 1926. Věnuje se evangelizaci nekřesťanů. V encyklice papež nabádá, aby bylo zvýšeno úsilí pro šíření víry, připomíná povinnost katolíků podporovat práci misií a zabývá se přípravou domorodého duchovenstva. [DOKUMENT] Vloženo 4. 7. 2011.

 

E supremi apostolatus - Vše obnovit v Kristu

První encyklika papeže Sv. Pia X. Pojednává o zoufalém stavu lidského pokolení vinou odpadu od Boha. Zdůrazňuje nutnost plnění zásad evangelia v oblasti manželství, výchovy dětí, sociální spravedlnosti ve společnosti apod. [DOKUMENT] Vloženo 4. 7. 2011.

 

Mirari vos arbitramur

Pastýřský list sv. papeže Řehoře XVI. ke všem katolickým biskupům o náboženské svobodě a ekumenismu. [...] Spasitelné učení se vyvrací, bludy všeho druhu směle rozsévají. Ani zákony svatého tajemství, práva, ustanovení, sebevětší řády nejsou... [DOKUMENT] Vloženo 4. 7. 2011.

 

Mens nostra

Okružní list papeže Pia XI. ctihodným Bratřím patriarchům, primasům, arcibiskupům, biskupům a ostatním správcům diecésí v míru a společenství žijícím s Apoštolskou Stolicí o horlivém šíření duchovních cvičení. [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 6. 2011.

 

Církev a vzdělanost II

Spojeni s vámi po dlouhou řadu let svatou páskou pastýřského úřadu i něžně pěstovanými styky, cítíme, nejdražší, celou tíhu odloučení, které nepřestává přece pro nás býti velmi bolestným proto, že nejdůležitější důvody nám je ukládají. [CELÝ TEXT] Vloženo 20. 5. 2011.

 

Církev a vzdělanost I

Za našich časů, kdy duch lidský ve vědách i umění, a vůbec ve všech oborech lidského vědění a snažení úžasné činí pokroky, zapomíná se rádo, na jakém základě vzkvetla vzdělanost národů. Kráčejí-li národové evropští již po staletí stále výše cestami... [CELÝ TEXT] Vloženo 29. 4. 2011.

 

Dopis přátelům a dobrodincům #78

Milí přátelé a dobrodinci, nový rok nám přinesl celkem několik překvapení, která jsou dosti nepříjemná, ne-li přímo dramatická. Samozřejmě mluvíme o událostech, které postihují Církev a nikoliv o pohromách dopadajících na... [CELÝ TEXT] Vloženo 18. 4. 2011.

 

Ecclesiam Dei

Encyklika svatého Otce Pia XI. daná v třístý výroční den smrti sv. Josafata, mučedníka a arcibiskupa polockého východního obřadu, ke všem patriarchům, primasům, arcibiskupům, biskupům a jiným místním ordináriům, trvajícím v pokoji... [DOKUMENT] Vloženo 3. 4. 2011.

 

Divini illius magistri

Encyklika papeže Pia XI. o křesťanské výchově mládeže z 31. 12. 1929. "Magna Carta" katolické výchovy - shrnuje základní pravidla vzdělávání mládeže ze strany, rodiny, Církve a státu, založená na přirozené povaze věcí a na Zjevené Pravdě. [DOKUMENT] Vloženo 10. 3. 2011.

 

Rerum novarum

Encyklika papeže Lva XIII. o dělnické otázce z 15. května 1891. Jedna z vůbec nejznámějších papežských encyklik je základním církevním dokumentem sociální nauky moderní doby - všechny pozdější sociální encykliky se na ni zákonitě odvolávají. [DOKUMENT] Vloženo 3. 3. 2011.

 

Annum sacrum

Zasvěcení světa nejsvětějšímu srdci Ježíšovu před sto lety. Encyklika papeže Lva XIII. z 25. května 1899. [...] Před nedávnem, jak je vám známo, jsme vyhlásili apoštolským listem podle práva a tradice Našich předchůdců svatý jubilejní rok, který... [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 2. 2011.

 

Dopis Svatému otci ohledně mezináboženského shromáždění v Assisi

Na nedávnou zprávu, že papež Benedikt XVI. svolává na říjen do Assisi mezináboženské shromáždění, reagovali někteří přední italští katoličtí intelektuálové dopisem, který níže uvádíme. [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 1. 2011.

 

Deklarace proti Assisi z roku 1986

vyhlášená arcibiskupem Lefébvrem a biskupem de Castro Mayerem, navazující na událost, kdy papež Jan Pavel II. navštívil synagogu, a na náboženský kongres v Assisi. "Řím se nás dotázal, zda máme při příležitosti náboženského kongresu..." [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 1. 2011.

 

Sacrosanctum Concilium – právník zkoumá mezery

Takřka 30 let tradicionalisté poslouchají argument „konzervativců“, že pokoncilní ničení Římského ritu nemá co dělat s jazykem Sacrosanctum Concilium (Konstituce o posvátné liturgii), dokumentu Druhého vatikánského koncilu o... [CELÝ TEXT] Vloženo 25. 12. 2010.

 

Grande Munus

Encyklika papeže Lva XIII., která oslavuje zásluhy svatých Cyrila a Metoděje, kteří sehráli významnou úlohu v rámci apoštolátu na Moravě, v Polsku, Chorvatsku a na Balkáně. Encyklika též potvrzuje užívání slovanského jazyka při bohoslužbách. [DOKUMENT] Vloženo 13. 12. 2010.

 

Dopis přátelům a dobrodincům #77

Milí přátelé a dobrodinci, před čtyřiceti lety, 1. listopadu 1970, podepsal biskup Francois Charriére, biskup Lausanne, Ženevy a Fribourgu zakládací dekret Kněžského bratrstva sv. Pia X. Kdo by si tehdy pomyslel, že budeme muset podstoupit... [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 12. 2010.

 

Řeč sv. Otce Pia XII. O Desateru.

V době nacistické okupace jsme mohli hlas římského arcipastýře slyšet jen tajně. Mnoho kněží i laiků přišlo do koncentračních táborů jen proto, že slyšeli raději hlas Náměstka Kristova nežli nacistického ministra propagandy. [DOKUMENT] Vloženo 29. 11. 2010.

 

Svatého Otce Pia XI. Projevy o komunismu

Požáry španělských kostelů, komunistický nápor ve Francii, nepřetržitá povstání, jež zkrvavila Brasilii, Syrii, Palestinu, Polsko, jsou příliš zjevná znamení nové ofensivy atheistických komunistů. Musíme se nadíti ne-li konečného zápasu, tedy aspoň... [DOKUMENT] Vloženo 6. 11. 2010.

 

Apostolicae sedis moderationi

Papeže Pia IX. Apoštolská konstituce o klatbách církevních. [...] Apoštolské Stolice správě přísluší, co spasitelně starších kanonův autoritou bylo stanoveno, tak udržovati, aby, nabádá-li změna časův a míst k tomu, by rozvážnou... [DOKUMENT] Vloženo 6. 11. 2010.

 

Druhý vatikánský koncil a odmítnutí společenské vlády Našeho Pána

Nakonec třetí omyl. Oni /moderní katoličtí duchovní/ odmítli společenskou vládu Našeho Pána Ježíše Krista s výmluvou, že už není realizovatelná. Slyšel jsem to z úst bernského nuncia, slyšel jsem to z úst vatikánského velvyslance... [DOKUMENT] Vloženo 25. 10. 2010.

 

Graves de Communi

Encyklika papeže Lva XIII. z roku 1901 o katolickém sociálním učení. Postihuje rozpor mezi sociálně demokratickým a katolickým společenským zřízením a navazuje tak na známou encykliku Rerum Novarum od téhož papeže, vydanou v roce 1891. [DOKUMENT] Vloženo 7. 10. 2010.

 

O učení modernistů

[...] Čtenář nalezne v něm vylíčeny události, které Stolici apoštolskou takřka přinutily k opatřením poslední doby. Zároveň obeznámí se s nejhlavnějšími kusy zhoubného učení, které si dalo lákavý název »modernismus« a utvoří si o nich náležitý úsudek." [DOKUMENT] Vloženo 7. 10. 2010.

 

Svatého Otce Pia XI. Encyklika o filmu (Vigilanti Cura)

Encyklika z doby rozmachu filmové tvorby pojednávající o vlivu filmu na lidi a kulturu, morálních aspektech filmové tvorby, povinnostech tvůrce i diváka apod. Důrazně též vyzývá k bdělosti před závadnými produkty filmových dílen. [DOKUMENT] Vloženo 22. 9. 2010.

 

Ecclesia Catholica

Instrukce Nejvyšší kongregace Sv. Officia z 20. 12. 1949 o „ekumenickém“ hnutí (Pius XII.). I když se katolická Církev neúčastní na „ekumenických“ kongresech a jiných shromážděních, přesto nikdy neopomíjela, jak vyplývá z četných... [DOKUMENT] Vloženo 14. 9. 2010.

 

Sv. Otce Pia PP. X. Motu proprio ze dne 18. prosince r. 1903

...jímž stanovena jsou pravidla lidové činnosti křesťanské. Toto svědectví zpronevěry biskupův a kněží „křesťansko-sociálních“ a „katolicko-národních“ počká na žádoucí imprimatur, až pachtýře, kteří tvrdošíjně odpírajíce poznané Pravdě nesjednocují se... [DOKUMENT] Vloženo 17. 8. 2010.

 

Haurietis Aquas

Významná encyklika papeže Pia XII. "Budete čerpati vody" z roku 1956 hlouběji zakotvující úctu k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Pius XII. zde celou nauku o Božském Srdci Páně shrnuje a vypořádává se s její kritikou. [DOKUMENT] Vloženo 1. 7. 2010.

 

Ad beatissimi Apostolorum - Encyklika papeže Benedikta XV.

První encyklika tohoto papeže vyhlášená 1. listopadu 1914. Zabývá se příčinami rozpoutání první světové války, kritizuje nesmyslné zabíjení, nedostatek lásky k bližnímu, bludy socialismu, zištnost jako kořen všeho zla a podobně. [DOKUMENT] Vloženo 19. 6. 2010.

 

Stručný kritický rozbor nového mešního řádu

Tento dokument lze bez nadsázky označit za povinnou četbu pro dnešního katolíka. Již v době vzniku Novus Ordo Missae odhalili kardinálové Ottaviani a Bacci děsivou zcestnost této zprotestantizované liturgie a předpověděli její fatální následky. [DOKUMENT] Vloženo 2. 6. 2010.

 

Quo Primum - Bulla sv. Pia V.

V této bule kodifikoval sv. Pius V. Mši svatou, která nejplněji liturgicky vyjadřuje katolická dogmata vztahující se k oběti Mše svaté. Stala se hrází proti protestantské herezi a všem herezím budoucím dokud nebyla pošlapána reformami v nedávné době. [DOKUMENT] Vloženo 2. 6. 2010.

 

Konstituce "Divini Cultus" Pia XI. o posvátné hudbě

V této konstituci navazuje papež Pius XI. na svého předchůdce sv. Pia X. a v kontextu své doby dále rozvíjí konkrétní otázky problematiky chrámové hudby. Podává nám zde řadu konkrétních instrukcí a doporučení. [DOKUMENT] Vloženo 2. 6. 2010.

 

Motu Proprio Tra le sollecitudini sv. Pia X. (o posvátné hudbě)

V této listině vyzdvihl sv. Pius X. opět gregoriánský chorál, který staví za vzor chrámové hudby, oproti modernějším kompozicím, které byly dlouhou dobu upřednostňovány. Je též poselstvím pro dnešní dobu. [DOKUMENT] Vloženo 2. 6. 2010.

 

Dopis přátelům a dobrodincům # 76

[...] Od Druhého vatikánského koncilu se zdá, že se vlna pokouší stáhnout vše do hlubiny a zanechat jen hromadu rozvalin, duchovní poušť, což sám papež nazval apostazí. Nechceme znova popisovat tuto krutou realitu. Už jsme to učinili tolikrát... [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 5. 2010.

 

Mystici Corporis Christi

Významná encyklika papeže Pia XII z 29. června 1943. Pojednává o Církvi jako o živé bytosti. Kristus je její hlava a zakladatel. Katolická církev je myslické tělo, jež není ani pouze fyzické ani pouze duchovní podstaty, nýbrž nadpřirozené. [TEXT ENCYKLIKY] Vloženo 14. 4. 2010.

 

Dei Filius - Dogmatická konstituce I. vat. koncilu o katolické víře

Dokument zásadního významu definující dogma o přirozené poznatelnosti Boží rozumem z toho, co bylo stvořeno. V dnešní době jsme často svědky nesmírně závažného porušování tohoto dogmatu ze strany duchovních bez potřebné nápravné odezvy. [DOKUMENT] Vloženo 23. 3. 2010.

 

Syllabus Pia IX. obsahující hlavní bludy naší doby

Syllabus Errorum je tvořen citáty a parafrázemi dřívějších papežských dokumentů. Byl zveřejněn 8. 12. 1864 a vyvolal bouřlivé reakce. Katolíci jej přijali, mnozí však byli překvapeni a požadovali dovysvětlení. Reakce protestantů byla velmi negativní. [SYLLABUS] Vloženo 11. 3. 2010.

 

Mortalium animos

(O jednotě křesťanů) je encyklika papeže Pia XI. z 6. ledna 1928. Kritizuje zhoubné ekumenické snahy a varuje před tendencemi k jakési „všekřesťanské“ jednotě. Nekatolické křesťany též encyklika vybízí k návratu k pravé víře a pravé církvi. [TEXT ENCYKLIKY] Vloženo 26. 2. 2010.

 

Pastor aeternus (dogmatická konstituce o papežské neomylnosti)

V konstituci Pastor aeternus z 18. července 1870 je vyhlášena a definována papežská neomylnost, která je v dnešní době mnohdy vykládána chybně. K tomuto dogmatickému vyjádření došlo v průběhu konání 1. vatikánského koncilu za papeže Pia IX. [CELÝ TEXT] Vloženo 26. 2. 2010.

 

Varování, které zůstalo bez odezvy

Z encykliky Appetente Sacro papeže Klementa XIII. z 20. prosince 1759. Posvátné období předvelikonočního půstu, které je plné tajemství a nikoliv bez tajemství, se blíží. Předchází oné velké oslavě Velikonoc, jíž samou se posvěcuje důstojnost... [CELÝ TEXT] Vloženo 17. 2. 2010.

 

Charitate Christi compulsi (Caritate Christi compulsi)

Encyklika papeže Pia XI. reagující na šíření zhoubného ateismu v kontextu moderní doby a vybízející k usilovné modlitbě a pokání na nápravu tohoto zla. Jevy zde popisované nabraly do současnosti rozměr ještě mnohonásobně děsivější. [TEXT ENCYKLIKY] Vloženo 11. 2. 2010.

 

Dopis přátelům a dobrodincům #75

Naléhavé poselství biskupa Fellaye z října 2009. ...strašlivá církevní krize probíhající od Druhého vatikánského Koncilu je trest hroznější než jakýkoliv jiný, protože tentokrát jde o katastrofu duchovní: to, co je zraňováno, co je tiše zabíjeno ... jsou duše... [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 2. 2010.

 

Humanae vitae

Encyklika papeže Pavla VI. Zabývá se manželskou láskou a odpovědným rodičovstvím. Potvrzuje a dále rozvíjí základní nepřekročitelná pravidla v rámci sexuality, kontroly početí a umělých potratů. [TEXT ENCYKLIKY] Vloženo 1. 2. 2010.

 

Casti Conubii

Encyklika papeže Pia XI. z r. 1930 o křesťanském manželství. Další ze zásadních encyklik, vysvětlující význam svátosti manželství jako zdroje milosti, odmítající umělou kontrolu početí, potvrzující zákaz umělých potratů a odsuzující eugeniku. [TEXT ENCYKLIKY] Vloženo 10. 1. 2010.

 

Otevřený dopis kněžím diecéze Campos

S velkým žalem jsem se dnes dočetl, že jste nyní „považováni za dokonale začleněné do Svaté římské katolické apoštolské Církve.“ Nikdy jsem netušil, že jste ji opustili. Během těch památných dní, kdy jsem vás v roce 1991 navštívil... [DOKUMENT] Vloženo 28. 12. 2009.

 

Divini redemptoris

Významná encyklika papeže Pia XI. s podtitulem "O bezbožném komunismu" byla vydána dne 19. března 1937. Zabývá se komunistickou ideologií a s ní spojeným ateismem, které papež v této encyklice odsoudil. [TEXT ENCYKLIKY] Vloženo při spuštění stránek.

 

Duchovní itinerář

Zde si přečtete doplňující poznámky, které se nacházejí na konci poslední práce arcibiskupa Lefèbvrea, která je také jeho duchovním testamentem. Tento text vrhá nadčasové a jasné světlo na současnou krizi. [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Dopis svatého Atanáše katolíkům trpícím rukou ariánských heretiků

Kéž vás Bůh utěší. Vím navíc, že nejen tato věc vás rozesmutňuje, ale také skutečnost, že zatímco jiní získali kostely násilím, vy jste v této chvíli vypuzeni ze svých míst. Protože oni vlastní místa, ale vy vlastníte apoštolskou víru. Oni jsou... [DOKUMENT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Campos - Vyznání víry

Až do roku 1981, kdy její arcibiskup odešel na odpočinek, byla diecéze Campos v Brazílii unikátní v rámci Římskokatolické církve. Její biskup Msgr. Antonio de Castro Mayer odmítnul přijmout nový ritus mše... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Pascendi Dominici gregis

Encyklika papeže sv. Pia X. z r. 1907. Jedná se o jednu z nejpotřebnějších encyklik posledních staletí. Zabývá se modernismem, který označuje za souhrn všech herezí. Kompletní autentický český překlad včetně původního členění. [TEXT ENCYKLIKY] Vloženo při spuštění stránek.

 

Protimodernistická přísaha

Tzv. protimodernistická přísaha byla uložena papežem sv. Piem X. 1. září 1910 v motu proprio Sacrorum antistitum všem katolickým kněžím bez rozdílu, všem kandidátům kněžství, biskupům a všem členům vatikánských kongregací bez výjimky... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Humanum Genus

Encyklika papeže Lva XIII. vydaná 20. dubna 1884. Papež v této encyklice odsoudil naturalismus, resp. svobodné zednářství a podobné sekty, které vedou k herezi gnosticismu a deismu. [TEXT ENCYKLIKY] Vloženo při spuštění stránek.