Tématické články

Pevně se držte toho, aby naše víra byla identická s vírou dřívějších věřících.
Zapřete ji a vytratí se jednota Církve.

Svatý Tomáš Akvinský

Naplňuje nová mše představu katolické liturgie?

Obecně vzato je liturgie ritualizovanou modlitbou, tj. oficiální modlitbou společenství, která je schválena autoritou tohoto společenství. V případě katolické liturgie je tu navíc fakt, že je určitým způsobem modlitbou samotného Ježíše Krista... [CELÝ TEXT] Vloženo 30. 11. 2011.

 

Co je papežská neomylnost? Kdy se uplatňuje?

Jak jsme viděli v předešlém článku, Církev je neomylná. Bůh ji dal poslání zachovávat dědictví pravdy, která musí být po generace předávána neporušená, a učinil jí bdělou a neúplatnou strážkyní. Jedna říše střídá ve víru dějin druhou... [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 11. 2011.

 

Papežská tiára

Tiára se skládá ze tří korun, které naznačují papežovu trojí povinnost: učit, posvěcovat a řídit Církev. Také naznačuje světskou pravomoc Kristova náměstka, která je na zemi nejvyšší. Tyto tři vrstvy nad sebou má od 14. století od doby... [CELÝ TEXT] Vloženo 29. 10. 2011.

 

Gnostický blábol

Jednou z výhod toho, že jste redaktorem v The Remnant je velká terapeutická hodnota fóra, na němž si můžete ventilovat svou katolickou frustraci z převládajícího zmatení doby, kterou Italové nazývají il dopoconcilio – doby po Druhém vatikánském... [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 10. 2011.

 

Druhý vatikánský koncil – netypický koncil

Podle Dictionnaire de Théologie Catholique bylo v dějinách katolické Církve do roku 1962 celkem 19 ekumenických koncilů. Denzinger přidává Kostnický koncil (1414), čímž stanovuje celkový počet na 20. Měl by být Druhý vatikánský koncil spolu... [CELÝ TEXT] Vloženo 8. 9. 2011.

 

Přijímání na ruku - Proč bychom tak neměli přijímat...

Praxe přijímání na ruku začala jako zneužití v Holandsku, kde nebylo uposlechnuto povinných liturgických norem. Když nenastalo disciplinární opatření, praxe se rozšířila do Německa, Belgie a Francie. Svatý stolec proto v květnu 1969 povolil... [CELÝ TEXT] Vloženo 30. 8. 2011.

 

Benedikt XVI.: „Za mnohé“ znamená „za všechny“

Ve své knize Ježíš z Nazareta (díl 2.) se papež s mnoha tématy vypořádává za pomocí „neotřelé a smělé“ teologie. Takto to popisuje reklama na tento bestseler. Ve skutečnosti tato teologie a metoda nejsou pro papeže Ratzingera, jakožto... [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 6. 2011.

 

Mohou být sedesvakantisté spaseni?

Sedesvakantismus je víra, že Petrův stolec je prázdný [...].  Hlavní blogger Catholic Truth, Martin Blackshaw, komentuje vzestup této hereze v naší době a klíčovou otázkou do diskuze je: mohou ti, kdo lnou k této herezi sedesvakantismu být spaseni? [CELÝ TEXT] Vloženo 10. 6. 2011.

 

Růženec – Žaltář Panny Marie

Starozákonní Židé, Židé doby po zboření Chrámu a křesťané se při osobní modlitbě, kolektivní modlitbě, při bědování, chvalořečení Boha, díkůvzdání a v případě křesťanů z důvodu, že chtěli demonstrovat, že se naplnilo proroctví, vždy modlili 150... [CELÝ TEXT] Vloženo 20. 5. 2011.

 

Assisi? Naděje!

Sv. Petr se s rozhodným zaklínáním a zapřísaháním zřekl svého Pána. Hlas služky a jizlivé poznámky těch, kteří jej obklopili, byly dost na to, aby zmohly stále ještě příliš lidskou Petrovu lásku k Ježíšovi. Třikrát zopakoval své zapření... [CELÝ TEXT] Vloženo 26. 4. 2011.

 

Znamení kříže

„Nestyďme se vyznat Ukřižovaného. Ať je kříž naším znamením, které neohroženě činíme prsty na čele a nad vším; na chlebě, který jíme, nad pohárem, který pijeme; když přicházíme a odcházíme; než jdeme spát; když uleháme a když vstáváme; když jsme... [CELÝ TEXT] Vloženo 22. 4. 2011.

 

Společné poslání a „výmluvné mlčení“

„Církev by neměla usilovat o obrácení Židů, říká papež.“ To byl titulek nedávného článku v National Catholic Reporter k papežově nové knize Ježíš z Nazareta díl II.: Svatý týden. Papežův poslední svazek, který je pokračováním jeho dřívější práce... [CELÝ TEXT] Vloženo 8. 4. 2011.

 

Novus Ordo Missae není neomylný

Neomylnost je složitou otázkou, ale je otázkou, v níž bychom se měli snažit vidět jasně. Kupříkladu můj kamarád, který normálně není žádným přítelem Novus Ordo, byl nedávno kvůli argumentu neomylnosti Církve napůl přesvědčen, že Novus Ordo... [CELÝ TEXT] Vloženo 3. 4. 2011.

 

Laciné tituly svatosti

Některá svatořečení od Druhého vatikánského koncilu vyvolala u leckoho údivné pozdvižení obočí a zprávy o nadcházejícím blahořečení Jana Pavla II. pouze přispívají ke zmatení mnoha duší. Je svatořečení neomylným úkonem... [CELÝ TEXT] Vloženo 10. 3. 2011.

 

Cristeros se stali mexickými mučedníky 1926 - 1929

[...] Mnoho kněží bylo umučeno, když sloužili mši. Buď byli zastřeleni, nebo sťati. Cristeros jako poslední potvrzení své víry před smrtí volali: „Viva Cristo Rey!“ (Ať žije Kristus Král!). Otec Miguel Augustin Pro byl jedním z nejznámějších... [CELÝ TEXT] Vloženo 6. 3. 2011.

 

Obsazený pařížský kostel zachovává pravou mši

[...] Jedno klepnutí kněze kloubkem prstu na zčernalou mahagonovou opěrku křesla na kůru je signálem k ranní recitaci Božského oficia. Muži s kolárkem se shromažďují v sanktuáriu kostela St. Nicolas du Chardonnet de Paris, pozvedají... [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 2. 2011.

 

„Nový“ růženec – je čas říci sbohem

„Věřící by usoudili, že papež změnil růženec a psychologický účinek by byl katastrofální. Jakákoliv změna v něm nemůže nežli umenšit důvěru prostých a chudých.“ --- papež Pavel VI. ... Ve vydání The Remnant z 15. května 2010 jsem si všimnul... [CELÝ TEXT] Vloženo 7. 2. 2011.

 

Poklad Církve musí znovu patřit všem!

Právě skončila konference Bratrstva sv. Pia X., kterou v Paříži zorganizoval Le Courrier de Rome. Poslední slova pronesl biskup Fellay, generální představený Bratrstva. Zde bych rád začal svůj popis toho, co se během těchto posledních dní událo. [CELÝ TEXT] Vloženo 24. 1. 2011.

 

Papež a hereze

Tématem, kterým se dnes chci zabývat, je problém hereze s ohledem na papeže. Může se papež stát heretikem? A pokud ano, co se stane? Jak se k otázce stavěli známí teologové katolické Církve? Předem podotýkám, že jde o téma tak citlivé... [CELÝ TEXT] Vloženo 10. 1. 2011.

 

Krátká historie misálu Jana XXIII.

Římský misál je výsledkem dlouhého, pomalého a trvalého vývoje. Na začátku nebyly pevně určeny ani texty modliteb ani čtení. To se stalo, pokud už tomu (ve většině případů) tak nebylo, za času papeže svatého Řehoře Velikého (590-604). [CELÝ TEXT] Vloženo 3. 1. 2011.

 

Vánoce nebyly nikdy pohanským svátkem

Zhruba v tomto období roku jsme bombardováni antikatolickou propagandou, která zpochybňuje radostný den Kristova narození 25. prosince. Povýšeně nám říkají, že toto datum bylo původně pohanským svátkem. Raná Církev „zvolila“... [CELÝ TEXT] Vloženo 20. 12. 2010.

 

Srdce a duše Církve

Srdcem Církve nazývá svatý Tomáš Ducha svatého podle aristotelistické fysiologie. Jako srdcem prochází  veškerý život, protože jeho látkový podklad u člověka, tak hodí se na Ducha svatého krásné přirovnání srdce Církve, protože jím procházejí... [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 12. 2010.

 

Proč jde tolik lidí do pekla

Proč se přese všechna svědectví, která Bůh vyjevil při potvrzování pravd katolicismu, rozšířila v Církvi jako odporný virus hereze progresivismu, jež je důsledkem Druhého vatikánského koncilu? Proč neexistuje více kontrarevolučních katolíků... [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 12. 2010.

 

Sedesvakantismus?

[...] Na jisté úrovni je sedesvakantistický postoj přesně opačný k modernistickým biskupům, kteří věří, že Benedikt XVI. je papež, ale nevěří ve všechna jeho práva a autoritu papežství. Což je trik, který příhodně uplatňují v rámci pojetí kolegiality... [CELÝ TEXT] Vloženo 18. 11. 2010.

 

Canon missæ - Mešní kánon

Centrální částí Mše svaté je právě kánon, neboť jeho modlitby obklopují zázrak konsekrace, proměnění chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše Krista. Tridentský koncil o kánonu římské mše praví: „Protože Svaté má být svatě spravováno - a tato Oběť je... [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 11. 2010.

 

Činy mluví hlasitěji než slova

Nová odhalení týkající se vztahů mezi Vatikánem a FSSPX. Jeho Excelence biskup Bernard Fellay přednesl během nedávné konference Angelus Press k oslavě 40. výročí založení Bratrstva sv. Pia X. (15. – 17. října) podnětné a komplexní... [CELÝ TEXT] Vloženo 6. 11. 2010.

 

Pravý pojem tradice

Modernistický Řím nás prohlásil za schizmatiky, protože se držíme údajně mylného pojmu tradice. Ukážu vám, že jsou to tradiční věřící, kdo mají pravý pojem tradice a tudíž neomodernisté, jež nás prohlašují za schizmatiky, mají mylný evoluční pojem... [CELÝ TEXT] Vloženo 1. 11. 2010.

 

Katoličtí tradicionalisté skuteční a domnělí

V tomto redakčním článku bych rád stručně nastínil, kdo může být objektivně považován za katolického tradicionalistu a kdo se za něj na druhé straně sice považuje, ale objektivně jím být nemůže. Jsem si v této souvislosti samozřejmě vědom, že... [CELÝ TEXT] Vloženo 25. 10. 2010.

 

Svobodné zednářství a podvracení katolické Církve

Tato promluva bude stručným odhalením zednářského dokumentu z 19. století „Permanentní instrukce Alta Vendita“, který připravoval program, plán, který nám pomůže pochopit „ďábelské zmatení vysoké hierarchie“, o kterém mluvila sestra Lucie. [CELÝ TEXT] Vloženo 7. 10. 2010.

 

Mystické tělo Kristovo

Ve studii o bolesti v Písmě sv. (1. – 3. č. Hlubiny t. r.) obdivovali jsme se vysokému pojímání bolesti, ba přímé radosti z utrpení u sv. Pavla. Toto vznešené pojetí bolesti dovede pouze vysvětliti hluboká nauka svatého Pavla o mystickém těle Kristově. [CELÝ TEXT] Vloženo 22. 9. 2010.

 

Obnovit vše v Kristu – tradicionalismus a současná katolická kultura

Nikdy jsem nebyl za dobře s některými modernějšími prvky filozofie, které nemají žádné reálné uplatnění, protože jsem v podstatě prostý člověk.  Když pochopím nějakou myšlenku, rád bych také pochopil, jak může taková věc být uvedena do praxe. [CELÝ TEXT] Vloženo 22. 9. 2010.

 

Zednářství je proti Naší Paní Fátimské

[...] Zednářství je nepřítelem Církve, a jak se dnes dozvíme, Naše Paní nás po mnoho staletí varovala, že zednářství pronikne do Církve, zkazí hierarchii a povede duše k zatracení. V této prezentaci nejprve promluvím o některých velmi důležitých... [CELÝ TEXT] Vloženo 7. 9. 2010.

 

Čtvrté fatimské tajemství

V roce 2006 se na pultech italských knihkupectví objevila publikace Antonia Socciho Il Quarto Segreto di Fatima (Čtvrté fatimské tajemství). Autor v ní po rozsáhlém bádání dochází k závěru, že Vatikán formálně nezveřejnil celé třetí fatimské tajemství. [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 8. 2010.

 

Mimořádná forma?

[...] Tito muži a ženy obětovali vše pro základní kámen katolické víry, kterým tehdy byla (a je i dnes) starobylá tridentská mše. Ano, vím, že se od nás očekává, že už ji tak nebudeme nazývat. Teď je to „mimořádná forma“, což má zřejmě jakýsi smysl... [CELÝ TEXT] Vloženo 28. 7. 2010.

 

Hřích

Hřích a zvláště hřích těžký jest velmi neoblíbenou věcí. Nikoliv hřích jako hřích, nýbrž hřích jako slovní výraz. Slovo hřích nenávidí kdekdo. Nenávidí je duše nevinné, protože jim připomíná nejhorší obludnost a největší zlo ve vesmíru... [CELÝ TEXT] Vloženo 28. 7. 2010.

 

Církev a věčné trvání

Všichni jsme ve válce proti Zlému, světu a svému vlastnímu tělu. Mnozí z nás jsou si vědomi této války a proto děláme vše, co můžeme, abychom vytrvali do konce a dosáhli blaženého patření a žili ve slávě s anděly a svatými pod Boží vládou... [CELÝ TEXT] Vloženo 28. 7. 2010.

 

Mše svatá a smrt

Křesťanské a katolické učení o oběti mše svaté je možno dále rozšiřovat o různé abstraktní a spekulativní úvahy; je ovšem možné jej také prohloubit konkrétně, když se osobním a jedinečným způsobem sjednotíme se Spasitelovou obětí... [CELÝ TEXT] Vloženo 19. 6. 2010.

 

Proč jsme tradičními katolíky?

Otevřený dopis jedné matky svým dospělým dětem. "V odezvě na vlastní frustraci jsem připravila prohlášení pro mé dospělé děti, které vyrostly v Církvi po II. vatikánském koncilu, protože se narodily v půlce 60. let. Po mnohaletém tápání v Novus Ordo..." [CELÝ TEXT] Vloženo 2. 6. 2010.

 

Svatý stolec - FSSPX: Východiska k naukovým rozhovorům

Po celé řadě zpráv o probíhajících rozhovorech vám též zpětně přinášíme shrnutí základních východisek Bratrstva sv. Pia X., které byly formulovány po zrušení údajných exkomunikací současným papežem Benediktem XVI. [TEXT] Vloženo 2. 6. 2010.

 

Vexilla regis prodeunt!

Na sklonku církevního roku slaví Církev svatá zvlášť slavným způsobem svátek Krista Krále. Je v tom hluboký smysl, že právě nynější náš sv. Otec Pius XI. v této době ustanovením tohoto svátku projevil myšlenku proklamace Království Kristova. [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 5. 2010.

 

Ale nebylo už zasvěcení učiněno?

Za posledních 70 let alespoň tři papežové při různých příležitostech uskutečnili zasvěcení světa, jehož je Rusko samozřejmě součástí, Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Nedá se to počítat jako dostatečná odpověď na žádost Naší Paní o zasvěcení Ruska? [CELÝ TEXT] Vloženo 29. 4. 2010.

 

Jak být oblečen v přítomnosti Svátosti oltářní

Na konci minulého století žil v Rottweilu, malém městě ve Švábsku v Německu, velmi bezbožný muž. Jednoho dne, když slavné procesí Božího Těla se Svátostí oltářní míjelo dům tohoto bezbožného darebáka, měl ďábelskou troufalost... [CELÝ TEXT] Vloženo 9. 4. 2010.

 

O významu gregoriánského chorálu

Je jisto, že chrámový zpěv není naprosto nezbytný pro liturgii. Při tiché mši svaté se nezpívá, a přece je platnou mší svatou., Totéž lze říci o kněžských hodinkách, které se mimo kláštery a chrámy katedrální skoro nikde nezpívají. Staly se dokonce... [CELÝ TEXT] Vloženo 23. 3. 2010.

 

Druhý vatikánský koncil se rozešel s Magisteriem

Stále se nám říká, že Druhý vatikánský koncil sledoval stejnou linii jako předešlé koncily, a že jedinou odlišností bylo, že měl více pastorační charakter. Titíž lidé nám říkají, že tento koncil by měl být interpretován v rámci kontinuity Magisteria. [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 3. 2010.

 

Hříchy z nevědomosti

P. Réginald Garrigou-Lagrange O.P. Z různých stran k nám přicházejí zvěsti, že se v některých kruzích šíří názor, že jedině úmyslný hřích je smrtelný a že hříchy páchané, jak se říká, z nevědomosti a ze slabosti, by se za smrtelné pokládat neměly. [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 3. 2010.

 

Obětování

Předešlá část mše svaté (mše katechumenů) má svůj zvláštní cíl, svůj vlastní ráz; s eucharistickou obětí nesouvisí tak úzce. Je to jakési napodobení židovských modliteb konaných v synagoze. Lze ji přirovnati k večerním pobožnostem, při nichž se recitují... [CELÝ TEXT] Vloženo 26. 2. 2010.

 

Poselství Naší Paní z Akity

V roce 1984, těsně před odchodem do důchodu v úctyhodném věku, napsal diecézní biskup z Niigata John Shojiro Ito po konzultaci se Svatým stolcem pastorační dopis, v němž uznal za autentickou sérii mimořádných událostí spojených... [CELÝ TEXT] Vloženo 17. 2. 2010.

 

Časované bomby Druhého vatikánského koncilu

...nelze současně tančit na dvou svatbách, jak to zkoušejí liberálové v Církvi už 200 let: sloužit našemu Pánu Ježíši Kristu a současně objímat svět s jeho omyly a neřestmi. Pravé, katolické řešení spočívá v tomto: Boha, jenž se stal Tělem, jediného Vykupitele... [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 2. 2010.

 

Naše životní mše svatá

Smysl oběti jest dokonalé oddání se Bohu nás i všeho našeho. Jako se skládá oběť mše sv. z obětování, proměňování a spojení sv. přijímání, tak také naše životní oběti jdou touto trojí cestou obětování, proměňování a spojení. Nevím, proč my... [CELÝ TEXT] Vloženo 1. 2. 2010.

 

Katolická nauka o pekle

Víra učí, že existuje peklo a že je věčné. V symbolu sv. Athanasia, které se modlí kněží v nedělním breviáři, jsou slova: „Kdo život naplnili dobrem, vejdou do života věčného, kdo činili jen zlo, půjdou do věčného ohně. A 4. lateránský koncil prohlašuje... [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 1. 2010.

 

Trojí zranění dnešního kněžství

Výtah z přednášky arcibiskupa Marcela Lefèbvra ze dne 30. ledna 1974 v Tourcoing. …Promluvme tedy o této krisi kněžství: o této krisi jakožto skutečnosti. Věřím, že tuto krisi znáte právě tak dobře jako já a nemusím tak v této souvislosti... [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 1. 2010.

 

Extra Ecclesiam Nulla Salus (Není spásy mimo Církev)

Dnešní pluralistická a bezbožná společnost vytváří prostředí lhostejnosti v záležitostech náboženství, aby dosáhla falešné a prázdné jednoty a svobody. Říká se, že každému musí být dovoleno věřit v to, co mu vyhovuje... [CELÝ TEXT] Vloženo 10. 1. 2010.

 

Tradiční mše nebyla nikdy zakázána

Po celou dobu neslýchané krize víry, zapříčiněné progresivistickými novotami po Druhém vatikánském koncilu, nespočet katolíků po celém světě přilnul k tradiční latinské liturgii. Vždy zakládali své právo přidržet se staré mše... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Přijímání na ruku...PROČ?

Všimli jste si změny ve způsobu, jak katolická Církev přijímá a podává Svátost oltářní oproti způsobu, jak to bylo kdysi? Pamatujete si, když katolíci vždy klečeli při Svatém přijímání? Pamatujete si, když katolíci... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Důležitost rodinného růžence

Tento článek je vzat z brožurky „Our Glorious Faith and How To Lose It“ (Naše nádherná víra a jak ji ztratit) napsané P. Hughem Thwaitesem, S.J. Obsahuje různé příběhy, jak můžeme ztratit svou víru, ale tento článek se bude zabývat... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Zázrak v St. Nicholas du Chardonnet

V neděli 27. února 1977 byla katolickými tradicionalisty provedena „okupace“ kostela St. Nicholas du Chardonett v Paříži neboli „osvobození“, jak tomu raději říkají. Kostel je v roce 1983  stále pevně pod jejich kontrolou... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Je novou mší splněna nedělní povinnost?

Nespočítal bych, kolikrát jsem slyšel lidi říkat, že i když nemají rádi novou mši, přesto ji přetrpí, aby splnili svou nedělní povinnost – jako by Bůh chtěl, aby se člověk trápil při nejskvělejší věci na této straně nebe! Jaký druh uctívání může Bůh... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Liturgické hnutí

Jak byl víc než tisíc let starý tradiční katolický ritus zničen: Během prvního zasedání Druhého vatikánského koncilu, při debatě o liturgické konstituci, se kardinál Ottaviani zeptal: „Plánují tito Otcové revoluci?“ Kardinál byl starý... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Proč byla založena inkvizice

Papež Řehoř IX. jako otec křesťanstva horlivě usiloval napravit mnoho omylů své doby, které duchovně otravovaly společnost a zapříčiňovaly, že lidé od katolické víry scházeli na scestí. Čelil rychlému šíření mnoha manichejských sekt... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Křesťan v církvi

Obvyklá definice Církve: „Církev jest viditelná společnost pravověřících křesťanů, kteří jedno učení vyznávají, jedněch svátostí užívají a římského papeže za svou nejvyšší viditelnou hlavu uznávají,“ jest definice Církve viditelné, v níž... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Novus Ordo mše zničila identitu Církve

Katolická Církev učí, že „ Poslední večeře byla skutečná oběť“ Malachiášovo proroctví to potvrzuje, protože jak se konstatuje v Dictionary of Dogmatic Theology (Slovník dogmatické teologie): „Předpovídá oběť, jejíž rysy svatosti... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Co to znamená být tradicionalistický katolík

Písmo svaté každého katolíka neomylně učí podstatu toho, co to znamená být tradicionalistou. V 2. listě sv. Pavla Tesalonickým čteme: „Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Obnovování katolické identity - Důležitost modlitebního závoje

Od reforem Druhého vatikánského koncilu se jednoduše vytratilo mnoho starodávných tradic katolické Církve. Mantila nebo modlitební závoj, který ženy nosily při návštěvě kostela nebo při účasti na mši svaté... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Jak by se měl katolík chovat s ohledem na špatné papeže

Položili mi tuto otázku: Jak by se měl člověk, který hledá pravdu, zachovat v období, kdy vládnou špatní papežové, jako například během takového období za renesance? Pokud jde o katolickou věrouku, tato otázka není příliš těžká na odpověď... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Sedm posledních slov Krista

Během životní dráhy Našeho Pána Ježíše Krista se Lucifer a jeho démoni nemohli nikdy plně dopátrat, zda je Ježíš Kristus pravý Bůh a Vykupitel světa, jak nám ve svém spise Město Boží říká Marie z Agredy. Lucifer měl samozřejmě... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Nový katechismus

Toto je nový dokument, který je naprosto odhalující a charakteristický ve svém celkovém vyjádření, že jde o nový Katechismus katolické Církve. Pochopíte, že je to spíše Katechismus koncilové Církve... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Liturgie nejsvětější svátosti

Těmito modlitbami chce Církev zajistit věřícím odpuštění všedních hříchů, aby pak přijali Tělo Páně co možná s největším užitkem. Čistota srdce je první podmínkou dobrého sv. přijímání. Proto od těžkých hříchů se musejí očistit... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Slavný i krvavý součet Církve ve Španělsku

Od bouří ve Španělsku od roku 1936 bylo zcela rozbořeno 1560 chrámů v různých diecésích. V diecési Cuenca byly rozbořeny nad to kostely „skoro všechny“. Nejkrutěji byla postižena diecése Valencie, které bylo rozbořeno úplně 800 kostelů... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Kořeny pýchy

Všecko zlé se rodí ve tmě a tma jest vše, co jest mimo světlo. Světlo učinil Bůh; to byl první jeho tvůrčí rozkaz, velmi jednoduchý a prostý k vyslovení, ale nikoliv lehký k pochopení, neboť nepochopili jej ani mnozí z andělů. [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Růženec – zbraň pro naši dobu

Žijeme v době, kdy denně čelíme hrozbě muslimských teroristických útoků, nesmyslných zločinů násilí a brutality, vzrůstající možnosti jaderné katastrofy. Mnoho lidí přemáhá zneklidňující strach z toho, co se může stát příště... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Vypořádání se s „kavárenským tradicionalismem“

Těsně po Druhém vatikánském koncilu se převrátilo nesčetně katolických tradicí. Některé tradice byly výslovně zničeny církevními autoritami (jako například revizí pravidel týkajících se postu a zdrženlivosti) a jiné se opustily... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Obětování stále žijící v Kristově srdci

Jak to říká svatý Augustin, duší vnějšího apoštolátu je vnitřní obětování, vnuknuté láskou k Bohu; je zároveň klaněním, prosbou a díkůčiněním. Jako myšlenka je duší vyjádřeného slova, jako láska je duší vydávaného svědectví, tak vnitřní obětování je... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Kam vede Novus Ordo

Další článek o zneužitích spojených s liturgickým zneužitím par excellence, Novus Ordo Missae, se může jevit nadbytečný a zbytečný. Konec konců bylo za ta léta napsáno už tolik článků a knih, že opakovat to, co jsou očividně zřejmé body... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Kněžské bratrstvo sv. Petra – Společenství kompromisu

Už nějaký čas jsem chtěl napsat o Kněžském bratrstvu sv. Petra (FSSP). Proč? Protože je tato skupina v jistém ohledu nebezpečnější než „nepříjemně vlezlý“ Novus Ordo establishment. Jak? Tím, že se prezentuje jako katolická... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Naše Paní Fatimská

Požehnaná Panna Maria, Matka Boží, se šestkrát zjevila třem dětem pasáčkům blízko města Fatima v Portugalsku mezi 13. květnem a 13. říjnem 1917. Když se Panna Maria dětem zjevila, řekla jim, že Jí posílá Bůh s poselstvím... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek

 

Vzdorování novotám koncilové církve

Tradicionalistický katolík je obviňován z neposlušnosti k papeži nebo svému biskupovi, protože odmítá navštěvovat Novus Ordo nebo koncilovou mši. Jak se může ospravedlnit a ubránit sám sebe? [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Obětování v mystickém těle - Jak se spojiti s obětí mše svaté

Svatý Pavel nám podává podivuhodné tajemství dokonalosti v podivuhodném textu své epištoly k Efeským V. 2.: Následujme příkladu Krista, který nás miloval a vydal sebe sama Bohu za nás jako oběť a podání líbezné. [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Svaté přijímání na ruku je svatokrádež

Je základní katolickou pravdou, kterou Církev učí od dob apoštolů, že Náš Pán Ježíš Kristus je skutečně přítomný v Nejsvětější svátosti oltářní: Tělo, Krev, Duše a Božství. Tridentský koncil dogmaticky definoval, že Náš Pán Ježíš Kristus... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Zednářství a Lefébvrův případ

Cokoliv si člověk může myslet o „Lefébvrově případu“, tj. zda se měl nebo neměl podřídit požadavkům činěným vůči němu Římem, existují dvě věci, které se nesmí ztratit ze zřetele: 1) Požádal Řím... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

O obecném užitku římského misálu

Jak si slovo římských bohoslužeb zcela přiblížit, to dnes ví každý inteligentní katolík. Všechny bohoslužby celého církevního roku totiž najde v úplném překladu římského misálu. Je to kniha tak sladká, tak utěšující, a hlavně kniha vše obsahující. [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Varování z roku 1962: II. vatikánský koncil může selhat

Msgr. Joseph Clifford Fenton byl jedním z nejvýznamnějších teologů 20. století v Americe. Vzdělával se na Angelicum v Římě a svou disertaci zpracoval pod vedením váženého teologa P. Reginalda Garrigou-Lagrange,O.P. V letech... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Sedesvakantismus na vzestupu?

Takřka před 15 lety jsem se poprvé účastnil tridentské mše svaté. Bylo mi sedmnáct a mši celebroval starý francouzskokanadský kněz, který vždy trval na velké mši. Latinský zpěv, zlaté ornáty, vůně kadidla doprovázející naše modlitby... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Posvěcování obětí mše svaté

Jedním z největších hříchů křesťanů dnešní doby je nevážnost k nejsvětější oběti mše svaté. Většina lidí nezná pravé ceny mše svaté a nezná přirozeně také nesmírný její význam pro osobní posvěcování duší. Mluvím-li o mystických stavech... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.