Litanie o svatých patronech Čech a Moravy

Hospodine, smiluj se nad námi!
Jezu Kriste, smiluj se nad námi!
Hospodine, smiluj se nad námi!

Jezu Kriste, uslyš nás!
Jezu Kriste, vyslyš nás!

Otče s nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi!
Duchu svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!

Svatá Maria, oroduj za nás!
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás!
Svatá Panno panen, oroduj za nás!
Svatý Josefe, oroduj za nás!
Svatý Vojtěše, oroduj za nás!
Svatý Jene, oroduj za nás!
Svatý Víte, oroduj za nás!
Svatý Václave, oroduj za nás!
Svatý Zikmunde, oroduj za nás!
Svatý Kosmo a Damiane, oroduj za nás!
Svatý Benedikte s bratřími, orodujte za nás!
Svatý Cyrile a Metode, orodujte za nás!
Svatý Norberte, oroduj za nás!
Svatý Prokope, oroduj za nás!
Svatá Lidmilo, oroduj za nás!
Svatá Anežko, oroduj za nás! *

Všichni svatí patronové vlasti naší, orodujte za nás!
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás!

Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane!
Milostiv nám buď, uslyš nás, Pane!

Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane!
Ode všeho hříchu, vysvoboď nás, Pane!
Od náhlé a nenadálé smrti, vysvoboď nás, Pane!
Od zatvrzelosti srdce, vysvoboď nás, Pane!
Od zlé pověsti, vysvoboď nás, Pane!
Od zanedbání tvých vnuknutí, vysvoboď nás, Pane!
Od nesvorností, nenávisti a všeliké zlé vůle, vysvoboď nás, Pane!
Od nebezpečného odkládání pokáním, vysvoboď nás, Pane!
Od neduhů duše i těla, vysvoboď nás, Pane!
Od marnosti tohoto světa, vysvoboď nás, Pane!
Od pohrdání věrou zděděnou, vysvoboď nás, Pane!
Od nehodného přijímání těla Kristova, vysvoboď nás, Pane!
Od úkladů ďáblových, vysvoboď nás, Pane!
Od zkázy naší mládeže, vysvoboď nás, Pane!
Od náklonnosti nečisté, vysvoboď nás, Pane!

My hříšníci, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu svatého Josefa z vyvýšení svaté matky církve ve vlasti naší se radovali, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Vojtěcha dobrými pastýři ke Kristu vedeni byli, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Jana k blahoslaveným, kteří jazykem neklesli, připočteni byli, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Víta nad pokušením zvítězili, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Václava hojnosti a pokoje v naší zemi dosáhli, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Zikmunda hříchy své pravou kajícností smývali, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Kosmy a Damiana ze zdraví duše i těla se těšili, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Benedikta s bratřími statkům věčným před časnými přednost dávali, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Cyrila a Metoda Stolci apoštolskému věrně oddáni byli, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Norberta nejsvětější svátost zbožně uctívali a svatě přijímali, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Prokopa pokušení ďábelská vždy přemáhali, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Lidmily křesťanskou zbožností rodiny posvěcovali, tebe posíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu sv. Anežky, pohrdajíce rozkošemi světa, kříž ochotně nesli, tebe prosíme, uslyš nás!

Abychom na přímluvu svatých patronů našich do vlasti nebeské uvedeni byli, tebe prosíme, uslyš nás!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!

V. Orodujte za nás, svatí ochráncové.
R. Abychom hodni byli zaslíbení Kristových.

Modleme se! Hospodine, buď nám služebníkům svým milostiv pro slavné zásluhy našich patronů Josefa, Vojtěcha, Jana, Víta, Václava, Zikmunda. Kosmy a Damiana, Benedikta s bratřími, Cyrila a Metoda, Norberta, Prokopa, Lidmily, Anežky, bychom byli jejich zbožnou a stálou přímluvou vždy uchráněni všeho zlého. Skrze Krista, Pána našeho.

B. Amen.

*) ve verzi, ze které tento přepis vychází, je "Blahoslavená Anežko,..."; s ohledem na to, že v roce 1989 proběhla její kanonizace, zasáhli jsme odpovídajícím způsobem do textu litanie (stejně tak na dalším místě níže).

> Různé / Litanie o svatých patronech Čech a Moravy