„Svatý“ Wojtyła, lovec krokodýlů

Kult zesnulého papeže Jana Pavla II. v sousedním Polsku, jeho rodišti a kněžském působišti, nabírá netušených rozměrů. Jistě nemusíme před čtenáři stránek Vendée zevrubně rozebírat, čím vším se tento papež „proslavil“. Ať už se jedná o známý akt políbení koránu, či celé řady velmi problematických kroků během pontifikátu (vůči Tradici, posvátnému růženci aj.), nebo o skandální jednání v Assisi (urážka Boha, popření všeobecné nutnosti vykoupení, nedostatek spravedlnosti a lásky ve vztahu k nevěřícím, zrada na poslání Církve a sv. Petra - shrnutí závěrů tohoto článku; dále článek věnovaný méně známým kauzám). Zde jen předkládáme několik dalších zajímavostí.

Ordo dedicationis ecclesiae et altaris vydané Kongregací pro bohoslužbu a svátosti dne 24. června 1970, stanoví, že kostel může mít titul podle: Nejsvětější Trojice, některé z Osob Božích, Panny Marie, svatých andělů, svatých mučedníků. Podle stejného dokumentu kostel nemůže běžně nést titul po blahoslaveném, výjimečně pouze na základě zvláštního indultu od Apoštolského stolce. Tato norma byla upravena Kongregací pro bohoslužbu a svátosti dne 29. listopadu 1998. Dokument De dedicatione aut benedictione ecclesiae in honorem alicuius beati poté říká, že v diecézích, ve kterých je do partikulárního kalendáře vepsán blahoslavený, může diecézní biskup posvětit nebo požehnat kostel ke cti blahoslaveného bez speciálního indultu Svatého stolce.

Ve Varšavě, v Radzymině, Novém Targu i na dalších místech již stojí kostely zasvěcené Janu Pavlu II. Arcibiskup Głódź, metropolita Gdaňska, předpokládá, že až bude Svatý otec Jan Pavel II. blahořečen, bude mu věnováno mnoho chrámů po celém světě. – „A protože se Radzymin chystal na stavbu kostela hned, byl zvolen tento patron bez toho, aby se čekalo na blahořečení.“ - řekl arcibiskup Głódź.

V městečku Drawsko Pomorskie jsou ještě více "napřed". V Kostele sv. Pavla apoštola najdeme vitráž znázorňující papeže Jana Pavla II. coby světce.

V dolní části jsou patrné litery "Sw" (= Svatý).

Místním kompetentním činitelům je evidentně lhostejné, že církevní předpisy hovoří jasně: dokud nedojde k blahořečení, jsou povoleny pouze soukromé projevy úcty. Jakékoli formy veřejného uctívání - vystavení na oltáři či zobrazení poukazující na svatost této osoby jsou zakázané a mohou se stát překážkou v případných procesech beatifikace.

Taktéž v kapli zařízení sociální péče Dom pomocy społecznej "Kombatant" v hornoslezské Bytomi je papež v roli světce, rovnocenně naproti soše Pána Ježíše Krista:

V Tarnovských horách usoudili, že sv. Barbora vyšla z módy, proto její plastiku na oltáři přelepili plakátem s papežem Janem Pavlem II.:


klikněte pro plnou velikost tohoto obrázku

V sanktuariu kostela ve městě Ludźmierz najdeme na levé straně od oltáře z 18. století starší malbu znázorňující Seslání Ducha Svatého, v rovnocenné pozici vpravo je malba nová (není nám známo, co překryla):


klikněte pro plnou velikost obrázku

Nikde však nešli tak daleko jako v katedrále v Gdaňsku. Zde kult Jana Pavla II., jak se zdá, zastínil samotného Pána Ježíše Krista.

Původní stav oltáře:

Nynější stav oltáře:

Naprostá kuriozita se vyskytuje v kostele Nejsvětějšího Vykupitele ve městě Pobierów, kde můžeme spatřit papeže, který zabil biskupskou holí krokodýla. Z rány a z tlamy aligátora vytéká krev, z hlavy mu spadla koruna, oči má zavřené. Papež triumfálně balancuje na jeho hřbetě.

Na závěr pro vás máme tip, čím nahradit sádrového trpaslíka na zahradě, pokud je tento již omšelý a má svá nejlepší léta za sebou.

Přestože je postava zesnulého papeže Jana Pavla II. z pohledu katolické víry a tradice vnímána přinejmenším jako problematická, hlavním smyslem tohoto článku není - jak by se mohlo zdát - jeho kritika za každou cenu a za použití jakýchkoli prostředků. Pohnutkou k jeho sestavení byla potřeba poukázat na to, jak nebezpečná je v dnešní době nekorigovaná „zbožnost“ a nerespektování církevních pravidel nejen ze strany laiků, ale i kněží a biskupů, kteří pokoncilní princip kolegiality pozvolna přeměňují v anarchii. Za těchto podmínek se katolická zbožnost může snadno zvrhnout v blasfémii. Takovéto nešvary dnes bohužel nacházíme v nejrůznějších podobách v mnoha diecézích, kde vedou nejen ke zmatení a názorové polarizaci mezi věřícími v rámci jediné Církve Kristovy, ale zejména k destrukci katolické víry jako takové, která je jedinou cestou ke spáse.

Aktualizace článku 13. 12. 2010

Jedna z milých čtenářek nám pro doplnění tohoto článku poskytla snímek z kostela ve Varšavě. V době, kdy jsou z katolických kostelů odstraňovány nepotřebné oltáře, aby nepřekážely při exhibicích, a kdy sama obětní podstata je při nové mši naprosto zastřená, přece vznikne i jeden oltář nový.


klikněte pro plnou velikost obrázku

> Různé / „Svatý“ Wojtyła, lovec krokodýlů