Osobnosti a světci

Jste šťastní ti, kdo jste zůstali v Církvi skrze svou víru. Pevně se držíte základů víry, které jste získali z apoštolské tradice. V současné krizi jsou to oni, kdo se od ní odtrhli.
Svatý Atanáš

Rozhodující muž rozhovorů Říma s FSSPX

Svatý stolec předložil Bratrstvu sv. Pia X. návrh preambule, která by měla předcházet kanonické regularizaci. Některé hloubavé duše přemýšlí nad tím, jaké bude rozhodnutí generálního představeného, biskupa Bernarda Fellaye. [CELÝ TEXT] Vloženo 7. 10. 2011.

 

Sv. Alfons proti „reformátorům“

Zde jsou citáty sv. Alfonse Maria z Liguori (1696-1787), biskupa a učitele Církve. Když sv. František Jeroným navštívil rodiče sv. Alfonse krátce po jeho narození, učinil toto proroctví: „Toto dítě dosáhne požehnaného věku; neuzří smrt... [CELÝ TEXT] Vloženo 18. 8. 2011.

 

Jeden z posledních Římanů..

3. srpna 1979 zemřel ve Vatikánu, ve městě, kde se i narodil a které je hmotným i duchovním centrem katolického světa, kardinál Alfredo Ottaviani. Ačkoliv jej opakovaně obcházeli, byl oklamáván, ponižován před, během i po koncilu, byl přesto... [CELÝ TEXT] Vloženo 18. 8. 2011.

 

Katoličtí hrdinové - Antonio Salazar

V roce 1932 se stal premiérem Portugalska nekompromisní katolický vůdce Antonio Salazar, který ve vládních pozicích postupně stoupal od roku 1928. Jeho cílem bylo zavést program, který byl kontrarevoluční. Za tuto práci obdržel zvláštní požehnání... [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 8. 2011.

 

Arcibiskup Lefebvre a Druhý vatikánský koncil

Nyní, když byly „exkomunikace“ ze čtyř biskupů FSSPX sňaty, je rozumné znovu formulovat postoj FSSPX k Druhému vatikánskému koncilu. Krátce poté, co biskupovi Bernardu Fellayovi, Generálnímu představenému... [CELÝ TEXT] Vloženo 11. 7. 2011.

 

Mariánský visionář české gotiky

Takto psal krátce před vyjitím z tohoto světa všem věrným služebníkům Církve svaté v Čechách pan Arnošt z Pardubic, arcibiskup Pražský: Nechť zvědí všichni, kdo list tento čísti neb poslouchati budou, že já Arnošt, svatého kostela Pražského... [CELÝ TEXT] Vloženo 26. 5. 2011.

 

Latinská mše je zakázána a oltáře jsou ničeny...

[...] Vítejte v Anglii a Walesu léta Páně 1535 (co se toho týče, mohl by to být i rok 1969). Jedinou výjimkou bylo, že v roce 1535 ti, kdo odmítli přijmout nedělní bohoslužbu v angličtině, byli trestáni nebo brutálně zabíjeni pro svou víru. [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 5. 2011.

 

Modleme se za blahoslaveného papeže Jana Pavla II.

[...] Ale mnozí z nás by stále rádi věděli jedno: proč ten spěch? Papež Jan Pavel II. byl mrtev. Jeho duše je buď v nebi, očistci, nebo (Bůh nedopusť) v pekle, a je mu jedno, kdy bude blahořečen. Proč se tedy neřídit pravidly a umlčet tak kritiky? [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 5. 2011.

 

Augustin a mušle

Velký učitel Církve sv. Augustin strávil přes 30 let práce na svém spisu De Trinitate (O Trojici) a snažil se přijít na srozumitelné vysvětlení tajemství Svaté Trojice. Jednoho dne kráčel po mořském břehu a hloubal a pokoušel se pochopit tajemství... [CELÝ TEXT] Vloženo 29. 4. 2011.

 

Eucharistik české gotiky

(1935) Tiše a bez povšimnutí uplývá letos 550. výročí vzniku eucharistických zpěvů, které vytvořil třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Ví se u nás pramálo o tom, že Jenštejn byl eucharistickým ekstatikem, který... [CELÝ TEXT] Vloženo 28. 3. 2011.

 

Kardinál Burke: Je „naprosto jasné“, že propotratovým politikům...

...by mělo být odmítnuto Sv. přijímání. V předvečer svého povýšení do kardinálské hodnosti dne 20. listopadu 2010, řekl (nynější kardinál) Burke redaktorce vatikánského rádia, že jeho postoj odmítání Svatého přijímání propotratovým... [CELÝ TEXT] Vloženo 16. 12. 2010.

 

Sv. Robert Bellarmin - svátek 17. září

Od založení Církve až do dnešního dne si Božská Prozřetelnost vždy povolávala vynikající muže, kteří svým věděním a svatostí chránili a bránili pravdy katolické víry proti útokům heretiků. Mezi těmito muži září sv. Robert Bellarmin... [CELÝ TEXT] Vloženo 14. 9. 2010.

 

Louis de Funés

De Funésovy názory byly důvodem proč podporoval Bratrstvo sv. Pia X. a jeho zakladatele arcibiskupa Lefébvra, který se po koncilu dožadoval práva na “experiment tradice". Louis de Funés je u nás známý pouze jako představitel... [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 8. 2010.

 

Byl Msgr. Bugnini zednářem?

V červnu 1992 představil časopis 30 Dias článek o vlivu svobodného zednářství na liturgickou reformu Pavla VI. Časopis se snaží zachránit Jana XXIII. a Pavla VI. před odpovědností za škodu způsobenou reformou tím, že klade vinu Msgr. A. Bugninimu. [CELÝ TEXT] Vloženo 13. 8. 2010.

 

Svatý Jean Baptiste Marie Vianney – svátek 4. srpna

V prvních desetiletích 19. století byl chudým seminaristou. Nejen, že byl chudý, ale měl malou inteligenci, pozoruhodně malou. Musel vynaložit neobyčejné úsilí na svá studia v semináři a dvakrát neuspěl u zkoušek... [CELÝ TEXT] Vloženo 28. 7. 2010.

 

Proroctví katolických světců a mystiků

Ke konci světa despotové a nepřátelské davy oloupí Církev a duchovní o všechno jejich vlastnictví, a budou je soužit a mučit pro víru. Ti, kteří duchovním způsobí největší ponížení, budou vysoce považováni. [CELÝ TEXT] Vloženo 19. 6. 2010.

 

Fridrich Bridel - Život svatého Ivana

Svatý Ivan, nová sazenička a přespolní kvítek z Charvát rodem, syn krále Gestimula a Alžběty, právě toho věku narozen, když v charvátské zemi víra svatá katolická se štípila a rozmáhala; největší jeho rozkoš byla víru Krista Pána rozšiřovati... [CELÝ TEXT] Vloženo 19. 6. 2010.

 

Gabriel García Moreno – vzor katolického státníka

Proč nejsou jméno a úspěchy takového velkého katolického vůdce – jediného prezidenta na světě, který zasvětil svou zemi Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu – lépe známé v obou Amerikách? Odpověď je celkem jednoduchá: Protože byl antiliberálním katolíkem. [CELÝ TEXT] Vloženo 27. 5. 2010.

 

Odpověď arcibiskupa Lefébvra kardinálu Ottavianimu po koncilu

V odpověď na dotaz kardinála Ottavianiho, prefekta Kongregace pro nauku víry (Svatého oficia), učinil arcibiskup Lefébvre, tehdejší generální představený kongregace Otců sv. Ducha, tyto komentáře o bezprostředních a katastrofálních následcích... [CELÝ TEXT] Vloženo 9. 4. 2010.

 

Naše Paní Dobrého pořízení

16. ledna 1635 Matka Mariana obklopená svou komunitou a svými františkánskými zpovědníky učinila slavnostní vyznání víry, a pak požádala, jako o poslední službu, aby mohla umřít na zemi, v napodobení svého serafínského Otce sv. Františka... [CELÝ TEXT] Vloženo 5. 2. 2010.

 

Vliv Panny Marie na duchovní život II

Má-li Panna Maria skutečně úkol prostřednice, pak nemůže nic jiného než přivádět nás k Ježíši Kristu, uvádět nás v jeho tajemství, v jeho blízkost. Všechny obavy, že by láska k Marii mohla být překážkou duchovního vzestupu, jsou zcela bezdůvodné... [CELÝ TEXT] Vloženo 3. 1. 2010.

 

Neposkvrněné početí Panny Marie - svátek 8. prosince

Panna Maria byla počatá bez prvotního hříchu. Byla dokonale čistá, bez jakýchkoliv špatných sklonů. Proto byla skvěle vybavena k tomu, v každém okamžiku se zcela shodnout s milostí Boží. Přirozený a nadpřirozený majestát vyvstal v její duši... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Arcibiskup Lefébvre a láska k Pravdě

Náš Pán Ježíš Kristus musí vládnout! Tohle je to, co Duch Svatý vnuknul apoštolům – vláda Našeho Pána Ježíše Krista. On je Králem! On má právo vládnout... On má právo! A je to dějinná skutečnost – Jeho přítomnost v dějinách... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Blahoslavená Anna Kateřina Emmerichová

Anně Kateřině Emmerichové řekl Pán Ježíš, že její dar vidění minulého, přítomného a budoucího v mystické vizi je větší než u kohokoliv jiného v historii. Narodila se 8. září 1774 ve Vestfálsku a stala se řeholnicí ... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Sv. Atanáš - svátek 2. května

Právě jsem dočetl výtah ze života sv. Atanáše (296 – 373), který byl jedním z největších světců Církve. Některé aspekty jeho života, které jsem neznal, přitáhly mou pozornost, a zdá se patřičné, abych je dnes okomentoval. [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Utrpení otce Bardeaua

Tento příběh hrdinství Otce Bardeaua podává malou představu skutečné nenávisti Francouzské revoluce ke katolickému náboženství. Pod krásným voláním po volnosti, rovnosti a bratrství doutnala touha zničit dokonalý... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Autorita tradice

„Neučte nic nového, ale vštěpujte do srdcí všech ty věci, které otcové ctihodné paměti učili jednotným zvěstováním... Nezvěstujeme odtud nic jiného než to, co jsme obdrželi od našich předků. Ve všech věcech, jak v nařízení víry... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Svatý Pius V.

Dokument uchovaný v tajných archívech Vatikánu podává zprávu o názoru jednoho kardinála z konkláve, které se konalo od 20. prosince 1565 do 7. ledna 1566: „Tato volba /byla/ nejkanoničtější a nejlegitimnější, která... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Annibale Bugnini – hlavní autor Novus Ordo

„Musíme z našich katolických modliteb a katolické liturgie odstranit vše, co může být stínem překážky pro naše odloučené bratry, to jest pro protestanty.“ – Arcibiskup Annibale Bugnini, hlavní autor nové mše, L´Osservatore Romano... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Poslední slovo Pia X. k modernismu

Na sklonku minulého století a v prvním desetiletí nynějšího věku začal se ve Francii a Itálii, zčásti také v Anglii a Německu i jinde šířit směr racionalisticko-evolucionistický ve filosofii a theologii, označovaný pak jako t. zv. modernismus... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Jak mluvit k heretikům

V této nebohé době ekumenismu, kdy heretici jsou mylně považováni za naše bratry, se zdá užitečným připomenout našim čtenářům, jak s nimi jednali velcí katolíci minulosti. Následuje text sv. Cyrila Alexandrijského převzatý z... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Proroctví Marie – Julie Jahenny týkající se nové mše

Marie – Julie Jahenny, mystička a stigmatička z La Fraudais a asi největší mystička v historii Církve, se narodila 12. února 1850 ve vesničce zvané Blain v Brittany (v západní Francii). Jako nejstarší z pěti dětí byla vychována... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Padre Pio: o spiritualitě, II. vatikánském koncilu a Novus Ordo Missae

Padre Pio (25.5.1887 – 23.9.1968) byl beatifikován 2.května 1999 a kanonizován 16.června 2002 papežem Janem Pavlem II. Je jediným knězem o němž je známo, že obdržel úplná stigmata. Nikdy necelebroval Novus Ordo Missae... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Sedm stupňů pokory - Ctihodný Arnošt z Pardubic

První stupeň jest: poznati, že jsem opovržení hoden. Pokora jest totiž, jak praví Bernardus, ctnost, jíž někdo sám sebe z opravdového sebepoznání zlehčí; a to jest první stupeň. Jsou však mnozí, kteří sice své viny a nedostatky... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Otec chudých - Duchovní život sv. Pia X.

Byl celý po matce, takové pocity se prohlubovaly v mladém Giuseppe Sartovi. Hned by se smál, hned pral, byl stejně ochoten se spřátelit, jako se poprat. Jeho otec chtěl, aby se energie a svaly jeho druhorozeného syna využívaly... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Svatý Wojtyła? Ne tak rychle

Poté, co italská média oznámila zrychlení beatifikačního procesu Karola Wojtyły (La Stampa, 21. března 2009), na světlo vyšly další překážky. Nyní se říká, že proces zpomalil (La Stampa, 1. června 2009). [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

K narození Panny Marie

Věřilo se, že každý člověk se rodí pod jistou hvězdou a co je komu souzeno, že tomu neujde. V pohádkách nad kolébkou dítěte stály sudičky a určovaly novorozenci nejen délku, nýbrž i způsob života. Bylo to vždy proroctví do minulosti... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Svatý prelát, který obnoví kněžského ducha

Naše Paní Dobrého pořízení vyjevila matce Marianě de Jesus v 17. století v Quitu v Ekvádoru následující věci, týkající se krize Církve ve 20. století: „Jak bude Církev během té temné noci trpět! Mnoho kněží ztratí svého ducha... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Stolec sv. Petra - svátek 18. ledna

Je dobře známé, že papež Pius IX., který se později stal velkým papežem, byl liberál v první fázi svého pontifikátu. V jeho dokumentech neexistovaly žádné omyly, ale přijal řadu velmi liberálních postojů. [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Několik myšlenek k tradici

Svatý Atanáš, zemřel L.P. 373: Jste šťastní ti, kdo jste zůstali v Církvi skrze svou víru. Pevně se držíte základů víry, které jste získali z apoštolské tradice. V současné krizi jsou to oni, kdo se od ní odtrhli. [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Dva roky po svěceních

Nesmíme zaváhat, nemůžeme činit kompromis. Proslov arcibiskupa Lefèbvra ke svým kněžím, Econe, Švýcarsko, 6. září 1990. Co se týče budoucnosti, rád bych vám řekl pár slov k otázkám, které vám mohou položit laici, k otázkám... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Padre Pio a arcibiskup Lefèbvre

V USA je dostupná kniha s názvem „Padre Pio Gleanings“ (něco jako sebraná fakta - pozn. překl.) od Pascala Catanco, která byla přeložena do angličtiny. Na straně 58 a 59 se lze dočíst následující pasáž:... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Svatý Juda Tadeáš - Pomocník v beznadějných případech

„Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu.“
- List Judův 1:20-21 ... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Vliv Panny Marie na duchovní život I

Není pochyby, že Panna Maria je důležitým činitelem na cestě katolické zbožnosti. Ať sledujeme dějiny svatosti Církve nebo jednotlivých duší, setkáme se s ní na každém kroku. Nelze si představit katolického světce bez veliké lásky k Marii, takže... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.

 

Biskup Antonio de Castro Mayer

Stručná biografie Lva z Campos. Tato stručná biografie se původně objevila v čísle časopisu The Angelus v červenci 1991 po úmrtí biskupa de Castro Mayera... [CELÝ TEXT] Vloženo při spuštění stránek.